Disclaimer en privacy statement

Algemene voorwaarden – Disclaimer

Niets van deze website mag gekopieerd worden, of verwerkt onder welke vorm dan ook. Evenmin de programmatie, de scripts en de lay-out mogen gebruikt worden.

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website gebruikt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen: het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. DeBesteTips.com behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel DeBesteTips.com zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt DeBesteTips.com geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

DeBesteTips.com geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel DeBesteTips.com redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. DeBesteTips.com garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn DeBesteTips.com, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
 • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan DeBesteTips.com of aan u wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
 • misbruik van deze website;
 • verlies van gegevens;
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien DeBesteTips.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

DeBesteTips.com, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeBesteTips.com of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van DeBesteTips.com. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door DeBesteTips.com worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. DeBesteTips.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan DeBesteTips.com stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. DeBesteTips.com raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan DeBesteTips.com te sturen.

Gebruik software

Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. DeBesteTips.com wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door DeBesteTips.com te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. DeBesteTips.com behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. DeBesteTips.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van DeBesteTips.com’s privacy statement.

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot DeBesteTips.com. U kunt online contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.

Privacy Statement

Zodra u deze website bezoekt, stelt u DeBesteTips.com in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. DeBesteTips.com acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

DeBesteTips.com zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking

DeBesteTips.com gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die DeBesteTips.com met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw gegevens vragen om u onze nieuwsbrief toe te zenden. DeBesteTips.com slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een offerte of meer informatie. Daarnaast verwerkt DeBesteTips.com uw persoonsgegevens voor het toesturen van digitale persberichten.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, zal DeBesteTips.com onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

 • (a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 • (b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van DeBesteTips.com;
 • (c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 • (d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies

De gebruikte cookies (een bestand dat wordt opgeslagen op uw PC om u te herkennen en automatisch toegang te geven tot de voor u belangrijke informatie) worden alleen gebruikt om informatie van bezoekers te vergaren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De vergaarde informatie heeft uitsluitend betrekking op niet tot de persoon herleidbare gegevens. De vergaarde informatie wordt niet opgeslagen en enkel als samengestelde data voor statistische analyses bewaard.

Klikgedrag

DeBesteTips.com verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige en volgende bezochte websites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, worden door DeBesteTips.com voldoende en gangbare beveiligingsmethoden gebruikt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. DeBesteTips.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Indien u geen marketinginformatie van DeBesteTips.com wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen via het contactformulier op deze website.