Is er een verband tussen zonde en ziekte?

Jezus sprak de woorden dat artsen er zijn voor de zieken. Maar als je ziet dat je aan de rechterkant van de scheidslijn kwakzalvers en natuuronderzoekers hebt en aan de andere kant alternatieven zoals homeopathie en zelfs sjamanisme, wat is dan een goede arts? Het verhaal van de vrouw achieved de stroom van bloed die al haar geld besteedde aan artsen die beweerden haar te kunnen helpen, toont aan dat dit een zeer belangrijke vraag is. Jezus gaat hier niet verder op in. En dus laat Hij het aan onze verantwoordelijkheid om deze vraag te beantwoorden.

Geloof het of niet, maar je hebt wel zogenaamde christenen die zich als medicijnmannen gedragen in hun poging mensen uit de dood op te wekken en elke demon uit te drijven die achieved welke ziekte dan ook te maken heeft. Daarbij roepen ze meer demonen op dan ze uitdrijven. Dan heb je de kruidkundigen die helemaal tegen chemicaliën zijn. In hun kamp kun je de homeopaten rekenen. Ze verblinden hun lezers achieved termen als allopathie en similia similibus curanda sint. Maar het zijn kwakzalvers. Toch hebben ze veel fervente aanhangers.

In landen als India en veel Afrikaanse landen is er veel bijgeloof en zelfs gevaarlijke occulte praktijken die mensen in demonische slavernij houden. Christenen dienen zich van deze aberraties verre te houden.

Laten we ons er heel goed van bewust zijn dat niet elke ziekte wordt veroorzaakt doorway een zogenaamde bijkomende zonde. Vaak is er geen direct oorzakelijk verband, maar is er sprake van een gevallen schepping. En in het geval van christenen wordt ziekte geacht 10 goede en tot eer van God te werken. De juiste geest is om je ziel te onderwerpen aan de machtige hand van God en niet te proberen om van je dagelijkse kruis af te komen door leugens te geloven. Dit gezegd hebbende, laten we een paar bijbelverzen beschouwen die ons laten zien dat er zeker een verband kan zijn tussen zonde en ziekte.

In gevallen als kleptomanie en pyromanie en ook bij alcoholisme en gokken mag het duidelijk zijn dat een persoon zowel ziek als zondig is. Ziek van zondigheid en zondig van ziekte. Een verschrikkelijke vicieuze cirkel. Ook bijbelverzen als Belijd elkaar je zonden en bid voor elkaar dat je genezen mag worden, laten zien dat genezing kan worden bewerkstelligd door aan een persoon te belijden wat je hem of haar verkeerd hebt aangedaan. Dan is er de situatie in de gemeente in Korinthe, waar veel zwakke mensen waren en velen stierven. Allemaal vanwege hun oneervol gedrag.

Maar aan de andere kant hoeft voorspoed helemaal geen teken van Gods zegen te zijn. Sodom en Gomorra waren welvarende steden. Maar ook het Nieuwe Testament, in de temporary van Jakobus, zegt: Wij noemen gezegend die hebben doorstaan. Je zag de volharding van Career en je merkte het einde van de Heer op, dat de Heer erg meelevend is en dat Hij liefdevol onder zijn hoede is.

We moeten de Heer om wijsheid smeken en we moeten overhaaste conclusies vermijden. Als een christen doorway een ramp wordt getroffen, betekent dat niet dat er een vreselijke zonde in zijn leven is. God bezoekt ons niet volgens onze zondigheid. Anders waren we allemaal al lang dood geweest. Hij is vergevingsgezind zodat we Hem kunnen vrezen. God is niet een soort heilige Nick, noch een angstaanjagende boeman.

Op het zendingsveld worden trouwe christenen door de Heer gebruikt om zielen te bevrijden van occulte slavernij, simpelweg doorway hun het goede nieuws te brengen. Dit resulteert vaak in een verbetering van de gezondheid van de recente bekeerlingen. Dit omdat ook hier vaak een verband bestaat tussen zonden als afgoderij en ziekten.

Laten we ook niet geobsedeerd raken doorway legalistische regels voor ons leven à la Teetotaler die rust, regelmaat en reinheid strikt in acht neemt. De Heer bracht ook nachten doorway in gebed en leefde niet volgens een vaste regel die dat verbood. Hij at lekkernijen en dronk alcoholic beverages en sprak met zondaars waar Hij gehechtheid aan Zijn Persoon vond.

Gezondheid is dus helemaal niet gegarandeerd. Ik noemde elders de oogziekte die Paul achtervolgde. Dan bidt de geliefde leerling en apostel Johannes in zijn 3e temporary dat een zekere Gajus lichamelijk web zo gezond mag zijn als zijn ziel was. Bidden is een belangrijk wapen. Maar onthoud en wees je ervan bewust dat de Heer ‘Nee’ kan zeggen en dat we ons aan Hem moeten onderwerpen en dan de duivel moeten weerstaan ​​als hij ons tot zonde probeert te verleiden. Als we ver genoeg vorderen, leren we dit: niet alleen dit, maar we roemen ook in tegenspoed wetende dat ellende werkt volharding en volharding goedkeuring en goedkeuring hoop: en hoop maakt ons niet beschaamd, want de liefde van God is in onze harten uitgestort doorway de Heilige Geest die ons is gegeven.

Bron: Chris Bouter