Infectieleer: betekenis

De infectieleer van de verpleegkunde, het is een uitgebreid thema om te behandelen en te groot om in één enkel artikel te plaatsen. Daarom werd in dit artikel een zeer beknopte informatie voor u verzameld van de infectieleer die bij de verpleegkunde van toepassing is, maar ook zaken die te maken hebben met deze infectieleer.

Het therapeutische milieu

Het begrip therapeutisch milieu is een veelvoorkomend begrip in de verpleegkunde en de verzorging. Wat verstaat men onder het begrip therapeutisch milieu? De omgeving van de zorgvrager, patiënt, bewoner, cliënt wordt ook wel het milieu genoemd. Het milieu wordt verdeeld in het levende en het dode milieu.

Het levende milieu

Het levende milieu omvat alle mensen in de omgeving van de zorgvrager. Dit kunnen familieleden, vrienden, medebewoners of hulpverleners zijn. Het levende milieu kan heel omvangrijk zijn, bijvoorbeeld in een woongemeenschap voor mensen met een handicap. Het levende milieu kan echter ook erg weinig mensen bevatten, hierbij valt te denken aan een eenzame, alleenwonende bejaarde. Niet alleen mensen behoren tot het levende milieu. Ook dieren worden tot het levende milieu gerekend.

Het dode milieu

Het dode milieu omvat alle materiële voorzieningen en het klimaat voor de zorgvrager. Het dode milieu omvat onder meer het gebouw waarin de zorgvrager zich bevindt, de inrichting van dat gebouw en het klimaat dat er heerst (temperatuur, vochtigheid, licht).

Aan de omgeving van de zorgvrager worden drie eisen gesteld. Deze eisen gelden zowel voor het dode als voor het levende milieu, welke twee aspecten hierboven zijn behandeld. De omgeving van de zorgvrager moet:

  • Gezondheid bevorderend zijn
  • Stimulerend zijn ten aanzien van zelfzorg en de mantelzorg
  • Prettig zijn voor de zorgvrager

Als de omgeving van de zorgvrager aan deze drie eisen voldoet, is er sprake van een therapeutisch milieu. Het bereiken van een optimaal therapeutisch milieu is in de praktijk moeilijk. Dit kan aan allerlei factoren liggen.

Zelfzorg en mantelzorg

Zelfzorg en mantelzorg zullen voor velen een onbekend begrip zijn, maar welke wel erg van belang kunnen zijn om deze tekst goed te kunnen begrijpen. Zelfzorg wordt beschouwd als deels aangeleerd en doelbewust gedrag dat bestaat uit activiteiten die mensen uitvoeren om:

  • In leven te blijven
  • Gezondheid en welbevinden te bewaren
  • Zich verder te ontwikkelen en te kunnen functioneren in de maatschappij

Mantelzorg is de zorgverlening die binnen bepaalde sociale netwerken door de mensen in dat netwerk aan elkaar wordt gegeven, op basis van de bereidheid tot wederkerigheid.

Infectieleer: meer informatie

Het begrip therapeutisch milieu is nu bekend. Een van de kenmerken van een therapeutisch milieu is dat het milieu gezondheid bevorderend moet zijn. De gezondheid kan door allerlei factoren verstoord worden. Enkele van deze gezondheid verstorende factoren zijn micro-organismen die infectieziekten kunnen veroorzaken. De micro-organismen treffen we aan in het levende en in het dode milieu. Omdat de micro-organismen zo bepalend zijn voor het therapeutische milieu, is dit zeer belangrijk voor de infectieleer. De infectieleer is heel kort uitgelegd: de geneeskunde die zich bezighoudt met infecties. Ook heeft infectieleer te maken met de behandeling van infecties. Als u meer informatie wilt weten omtrent infectieleer, dan vindt u op het Internet uiteraard zeer veel informatie. Wanneer u vindt dat u onvoldoende, of slechte informatie omtrent infectieleer vindt op het Internet, dan kan u beste zoeken naar infectieleer in een andere taal, bijvoorbeeld het Engels.